Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卞BIỆN
Hán

BIỆN- Số nét: 04 - Bộ: BỐC 卜

ONベン, ヘン, ハン
  • Nóng nẩy, bồn chồn.