Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞫CÚC
Hán

CÚC- Số nét: 18 - Bộ: CÁCH 革

ONキク
  • Xét hỏi kỹ càng. Tra tù cho tỏ hết tội tình gọi là "cúc".
  • Cùng khốn.