Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞋HÀI
Hán

HÀI- Số nét: 15 - Bộ: CÁCH 革

ONアイ, カイ
KUN わらじ
  くつ
  • Giày (thứ giày buộc dây).