Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 勒LẶC
Hán

LẶC- Số nét: 11 - Bộ: CÁCH 革

ONロク
KUN くつわ
  • Cái dàm, để chằng đầu và mõm ngựa.
  • Dè nén. Như lặc lịnh giải tán 勒令解散 bắt ép phải giải tán.
  • Khắc, khắc chữ vào bia gọi là lặc thạch 勒石.