Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舫PHẢNG,PHANG
Hán

PHẢNG,PHANG- Số nét: 10 - Bộ: CHU 舟

ONホウ
KUN舫う もやう
  もやいぶね
  • Cái thuyền, thuyền bành, hai thuyền cùng áp mạn nhau. Có khi đọc là chữ "phang".