Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舩THUYỀN
Hán

THUYỀN- Số nét: 10 - Bộ: CHU 舟

ONセン
KUN ふね
  ふな-
  • Tục dùng như chữ "thuyền" 船.