Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艀xxx
Hán

xxx- Số nét: 13 - Bộ: CHU 舟

ON
KUN はしけ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
渡し xxx ĐỘ giao vào xà lan
xxx đò;Xà lan
xxx CẢNG cảng xà lan