Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 雕ĐIÊU
Hán

ĐIÊU- Số nét: 16 - Bộ: CHUY 隹

ONチョウ
KUN雕む きざむ
  わし
  雕る ほる
  • Con diều hâu, có khi viết là 鵰.
  • Chạm khắc ngọc, nói rộng ra thì các lối chạm trổ gọi là "điêu" cả. Luận ngữ 論語 : "Hủ mộc bất khả điêu dã, phẩn thổ chi tường bất khả ô dã" 朽木不可雕也,糞土之牆不可? 也 (Công Dã Tràng 公冶長) gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được.