Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 雋TUYỂN,TUẤN
Hán

TUYỂN,TUẤN- Số nét: 12 - Bộ: CHUY 隹

ONシュン, セン
KUN雋れる すぐれる
  • Thịt béo mập. "Tuyển vĩnh" 雋永 lời bàn ngọt ngào mà sâu xa.
  • Một âm là "tuấn". Cùng nghĩa với chữ "tuấn" 儁 hay 俊.