Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卉HỦY
Hán

HỦY- Số nét: 05 - Bộ: CỔN 丨

ONキ, ケ
KUN くさ
  • Tên gọi tóm các thứ cỏ.