Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 攻CÔNG
Hán

CÔNG- Số nét: 07 - Bộ: CÔNG 工

ONコウ
KUN攻める せめる
  おさむ
  • Dánh, vây đánh một thành ấp nào gọi là công.
  • Sửa. Như công kim 攻金 sửa vàng, công ngọc 攻玉 sửa ngọc, v.v.
  • Công kích, trách điều lỗi lầm của người gọi là công.
  • Làm.
  • bền.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
撃方向 CÔNG KÍCH PHƯƠNG HƯỚNG hướng tấn công
撃態勢 CÔNG KÍCH THÁI THẾ tư thế sẵn sàng tấn công
撃力 CÔNG KÍCH LỰC khả năng tấn công; thế tấn công
撃ヘリコプター CÔNG KÍCH máy bay trực thăng tấn công
撃する CÔNG KÍCH đánh;khởi công
撃する CÔNG KÍCH công kích; tấn công; chỉ trích
CÔNG KÍCH sự công kích; sự tấn công; sự chỉ trích
守同盟 CÔNG THỦ ĐỒNG MINH liên minh tấn công và phòng thủ
CÔNG THỦ sự công thủ; sự tấn công và phòng thủ; công thủ; tấn công và phòng thủ
CÔNG THÀNH vây thành
CÔNG THẾ sự xâm lược; sự gây hấn; cuộc xâm lược; xâm lược; gây hấn; xâm lăng
める CÔNG tấn công; công kích; đột kích
CÔNG công
CÔNG PHÒNG sự tấn công và phòng ngự; việc tấn công và phòng ngự; tấn công và phòng ngự
撃隊形 CÔNG KÍCH ĐỘI HÌNH đội hình tấn công
NỘI CÔNG Bệnh bên trong cơ thể (không thể hiện triệu chứng ra bên ngoài)
する TIẾN,TẤN CÔNG tấn công
TIẾN,TẤN CÔNG thế công
ĐẶC CÔNG ĐỘI đội đặc công; đội cảm tử
HỎA CÔNG hỏa công
する CHUYÊN CÔNG chuyên môn; chuyên về; chuyên ngành
CHUYÊN CÔNG chuyên môn
PHẢN CÔNG phản công;sự phản công
包囲撃する BAO VI CÔNG KÍCH bao vây;vây hãm