Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 汞HỐNG,CỐNG
Hán

HỐNG,CỐNG- Số nét: 07 - Bộ: CÔNG 工

ONコウ
KUN みずがね
  • Thủy ngân 水銀. Tục đọc là chữ cống.