Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弾ĐẠN,ĐÀN
Hán

ĐẠN,ĐÀN- Số nét: 12 - Bộ: CUNG 弓

ONダン, タン
KUN弾く ひく
  弾き -ひき
  弾む はずむ
  たま
  弾く はじく
  弾ける はじける
  弾す ただす
  弾きゆみ はじきゆみ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐẠN,ĐÀN viên đạn
道ミサイル防衛 ĐẠN,ĐÀN ĐẠO PHÒNG VỆ Bảo vệ Tên lửa đạn đạo;phòng vệ Tên lửa đạn đạo
ĐẠN,ĐÀN DƯỢC đạn dược
ĐẠN,ĐÀN NGÂN hố bom
性ゴム ĐẠN,ĐÀN TÍNH,TÁNH cao su mềm
奏する ĐẠN,ĐÀN TẤU đàn
圧する ĐẠN,ĐÀN ÁP đàn áp
ĐẠN,ĐÀN ÁP đàn áp;sự đàn áp
ĐẠN,ĐÀN HẶC sự đàn hặc; sự chỉ trích; sự buộc tội
力ある ĐẠN,ĐÀN LỰC đàn
ĐẠN,ĐÀN LỰC lực đàn hồi; sự co dãn
ĐẠN,ĐÀN HOÀN đạn;viên đạn
ĐẠN,ĐÀN nảy;rộn ràng
ĐẠN,ĐÀN chơi (nhạc cụ);đàn;gẫy;gảy
ĐẠN,ĐÀN búng
が当たる ĐẠN,ĐÀN ĐƯƠNG trúng đạn
ĐẠN,ĐÀN hòn bi; trò chơi bi
TRỊCH ĐẠN,ĐÀN Lựu đạn
発射筒 TRỊCH ĐẠN,ĐÀN PHÁT XẠ ĐỒNG Súng phóng lựu đạn
TRỊCH ĐẠN,ĐÀN ĐỒNG Súng phóng lựu đạn
ĐỊCH ĐẠN,ĐÀN đạn địch
NHỤC ĐẠN,ĐÀN CHIẾN Cuộc chiến mà những người lính tự lấy thân mình làm đạn
NHỤC ĐẠN,ĐÀN Viên đạn người
する CỦ ĐẠN,ĐÀN công kích; chỉ trích
CỦ ĐẠN,ĐÀN sự công kích; sự chỉ trích; sự chê trách; sự lên án; sự buộc tội; sự kết tội; công kích; chỉ trích; chê trách; lên án; buộc tội; kết tội
TRẢO ĐẠN,ĐÀN con bị ghẻ lạnh (trong gia đình)
投下 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ thả bom
を投下する BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ ném bom
BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom; lựu đạn; đạn pháo;đạn trái phá;việc nấu rượu lậu; việc nổ ngô
LƯU,LỰU ĐẠN,ĐÀN lựu đạn
照明 CHIẾU MINH ĐẠN,ĐÀN pháo sáng
焼夷 THIÊU DI ĐẠN,ĐÀN đạn lửa
流れ LƯU ĐẠN,ĐÀN đạc lạc;Viên đạn lạc; viên đạn bị sai đích
ガス ĐẠN,ĐÀN bom hơi
手榴 THỦ LƯU,LỰU ĐẠN,ĐÀN lựu đạn
普通 PHỔ THÔNG ĐẠN,ĐÀN đạn tròn; đạn thường
鉄砲 THIẾT PHÁO ĐẠN,ĐÀN đạn pháo sắt
信号 TÍN HIỆU ĐẠN,ĐÀN pháo hiệu;pháo lệnh
催涙 THÔI LỆ ĐẠN,ĐÀN bom cay
せん断性係数 ĐOÀN,ĐOẠN ĐẠN,ĐÀN TÍNH,TÁNH HỆ SỐ sự co giãn đàn hồi
人間爆 NHÂN GIAN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Bom cảm tử (bom gài vào người)
電子爆 ĐIỆN TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom điện tử
原子爆 NGUYÊN TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom nguyên tử
細菌爆 TẾ KHUẨN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom vi trùng
水素爆 THỦY TỐ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom khinh khí
毒ガス ĐỘC ĐẠN,ĐÀN bom hơi độc
時限爆 THỜI HẠN BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom giờ
中性子爆 TRUNG TÍNH,TÁNH TỬ,TÝ BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Bom nơtron
ロケット ĐẠN,ĐÀN đạn rốc két
ボール爆 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom bi
ギターを ĐẠN,ĐÀN đánh đàn;gảy
ナバール爆 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN bom na pan
バイオリンを ĐẠN,ĐÀN kéo vi ô lông
プラスチック爆 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN Chất nổ plastic