Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弭NHỊ
Hán

NHỊ- Số nét: 09 - Bộ: CUNG 弓

ONビ, ミ
KUN弭める やめる
  弭む やむ
  弭ず ゆはず
  • Chuôi cung.
  • Thôi, nghỉ. Như "nhị binh" 弭兵 thôi cho binh nghỉ không đánh nhau nữa.