Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 貳NHỊ
Hán

NHỊ- Số nét: 12 - Bộ: DẶC 弋

ONニ, ジ
KUN貳つ ふたつ
  そえ
  • Chức phó. Như kẻ thừa tá gọi là phó nhị 副貳, thái tử gọi là trừ nhị 儲貳 v.v.
  • Hai, cũng như chữ nhị 二, dùng để viết các giấy má quan hệ cho không chữa gian được nữa.
  • Ngờ. Như nhậm hiền vật nhị 任賢勿貳 (Thư Kinh 書經) dùng người hiền chớ có ngờ. Lòng không trung thành về một nơi, một bên nào gọi là nhị tâm 貳心.
  • Sai lầm.