Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 夲BỔN
Hán

BỔN- Số nét: 05 - Bộ: ĐẠI 大

ONホン
KUN もと
  • Vốn là chữ thao, nghĩa là tiến thủ. Tục mượn dùng làm chữ bổn.