Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奚HỀ
Hán

HỀ- Số nét: 10 - Bộ: ĐẠI 大

ONケイ
KUN なんぞ
  • Dứa ở.
  • Lời ngờ hỏi, nghĩa là sao thế ? Như tử hề bất vi chính 子奚不為政 người sao chẳng làm chính.