Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 延DIÊN
Hán

DIÊN- Số nét: 08 - Bộ: DẪN 廴

ONエン
KUN延びる のびる
  延べる のべる
  延べ のべ
  延ばす のばす
  たか
  のぶ
  のべ
  • Kéo dài, như "duyên niên" 延年 thêm tuổi, "duyên thọ" 延壽 thêm thọ, v.v.
  • Kéo dài con đường tiến đi, khiến cho không tới được đúng kỳ gọi là "duyên". Như "duyên hoãn" 延緩, "duyên đãng" 延宕 kéo dài cho chậm tiến. Rụt lùi lại gọi là "thiên duyên" 遷延 lần lữa. Quanh co, không tiến gọi là "uyển duyên" 宛延.
  • Xa, như "duyên mậu vạn dư lý" 延袤萬餘里 dài suốt hơn muôn dặm.
  • Tiến nạp, mời vào, rước tới. Như "duyên sư" 延師 rước thầy, "duyên khách" 延客 mời khách, v.v.
  • Kịp, sự gì dắt dây tới gọi là "duyên".


Từ hánÂm hán việtNghĩa
DIÊN DẪN sự chậm trễ; sự trì hoãn
DIÊN BÌNH tổng diện tích sàn
人員 DIÊN NHÂN VIÊN toàn bộ nhân sự
べ金 DIÊN KIM tấm kim loại; dao găm; thanh gươm
べ棒 DIÊN BỔNG thanh (kim loại)
長戦 DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG CHIẾN hiệp phụ
べ日数 DIÊN NHẬT SỐ tổng số ngày
長する DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG kéo dài
べ払い輸出 DIÊN PHẤT THÂU XUẤT sự xuất khẩu trả chậm
DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG dài;sự kéo dài
べ払い DIÊN PHẤT sự trả chậm; sự thanh toán sau
DIÊN KIM tấm kim loại; dao găm; thanh gươm
べ坪 DIÊN BÌNH tổng diện tích kiến trúc
滞利息(罰金) DIÊN TRỄ LỢI TỨC PHẠT KIM tiền phạt nộp chậm
べ人員 DIÊN NHÂN VIÊN toàn bộ nhân sự
DIÊN TRỄ sự trì hoãn; chần chừ; hoãn; trì hoãn; chậm nộp; chậm trả
べる DIÊN giãn rộng; kéo dài; vươn rộng; mở rộng; cơi nới
DIÊN BỔNG thanh (kim loại)
び率 DIÊN XUẤT Tốc độ tăng trưởng
期する DIÊN KỲ hoãn lại;lui kỳ hạn
びる DIÊN diễn;giãn ra; tăng lên; phát triển lên; kéo dài
期する DIÊN KỲ trì hoãn
ばす DIÊN làm giãn ra; mở rộng ra;lùi;trì hoãn;triển
DIÊN KỲ sự trì hoãn; hoãn
日数 DIÊN NHẬT SỐ tổng số ngày
ばす DẪN DIÊN kéo dài
DẪN DIÊN kéo dài
する TRÌ DIÊN bê trệ
する TRÌ DIÊN trì hoãn
TRÌ DIÊN trì hoãn
MẠN DIÊN hoành hành điên cuồng;lan đầy
NHIỆT DIÊN sự cán nóng
NHẬT DIÊN Sự trì hoãn; sự đình hoãn
ÁP DIÊN CƯƠNG thép dát
する ÁP DIÊN dát
保険 BẢO HIỂM DIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG gia hạn bảo hiểm
引きばす DẪN DIÊN kéo dài
引き DẪN DIÊN kéo dài
支払 CHI PHẤT DIÊN KỲ hoãn trả tiền
引渡し DẪN ĐỘ DIÊN KỲ hoãn giao
ゴム圧 ÁP DIÊN CƠ,KY máy cán cao su
薄く圧する BẠC ÁP DIÊN dát mỏng
引渡遅 DẪN ĐỘ TRÌ DIÊN chậm giao
禁則を圧する CẤM TẮC ÁP DIÊN dát kim
支払いの CHI PHẤT DIÊN KỲ hoãn trả tiền