Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廻HỒI
Hán

HỒI- Số nét: 09 - Bộ: DẪN 廴

ONカイ, エ
KUN廻る まわる
  廻す まわす
  廻る もとおる
  廻る めぐる
  廻らす めぐらす
  ざこ
  じゃく
  • Về, cũng như chữ "hồi" 回.
  • Nay thông dụng như chữ "hồi tị" 廻避 nghĩa là tránh đi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HỒI TRẠNG thông tư
LUÂN HỒI luân hồi