Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劃HOẠCH
Hán

HOẠCH- Số nét: 14 - Bộ: ĐAO 刀

ONカク
KUN劃かつ わかつ
  劃る かぎる
  • Rạch, lấy dao rạch ra.
  • Vạch rõ. Như hoạch nhất bất nhị 劃一不二 định giá nhất định.