Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剞KỈ,Ỷ,KÌ
Hán

KỈ,Ỷ,KÌ- Số nét: 10 - Bộ: ĐAO 刀

ON
KUN剞む きざむ
  • Kỉ quyết 剞? con dao khoằm, thứ dao dùng để chạm trổ, vì thế nên khắc bản in sách cũng gọi là kỉ quyết.
  • Một âm là kì cũng nghĩa như trên. Tục quen đọc là ỷ.