Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剣KIẾM
Hán

KIẾM- Số nét: 10 - Bộ: ĐAO 刀

ONケン
KUN つるぎ
  • Thanh kiếm


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KIẾM KỊCH kiếm kịch; kịch hoặc phim lấy chủ đề về kiếm thuật; kịch hoặc phim về samurai
を抜く KIẾM BẠT rút gươm
KIẾM kiếm
KIẾM ĐẠO kiếm đạo
KIẾM THUẬT kiếm thuật
KIẾM PHÁP kiếm pháp
KIẾM KHÁCH kiếm khách
ĐAO KIẾM THƯƠNG cửa hàng bán gươm kiếm
ĐAO KIẾM đao;đao kiếm
TRƯỜNG,TRƯỢNG KIẾM trường kiếm; thanh gươm dài
THẦN KIẾM thần kiếm
ĐOẢN KIẾM đoản kiếm; dao găm
CHÂN KIẾM đứng đắn
CHÂN KIẾM nghiêm trang; đúng đắn; nghiêm chỉnh;sự nghiêm trang; nghiêm trang; sự đúng đắn; đúng đắn; sự nghiêm chỉnh; nghiêm chỉnh
HOÀI KIẾM dao găm
BẢO KIẾM bảo kiếm