Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劉LƯU
Hán

LƯU- Số nét: 15 - Bộ: ĐAO 刀

ONリュウ, ル
KUN劉す ころす
  らう
  • Giết.
  • Họ Lưu.
  • Giãi bày.