Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亳BẠC
Hán

BẠC- Số nét: 10 - Bộ: ĐẦU 亠

ONハク
  • Dất Bạc, chỗ kinh đô vua Thang, ở tỉnh Hà Nam bên Tầu bây giờ.