Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 稟BẨM,LẪM
Hán

BẨM,LẪM- Số nét: 13 - Bộ: ĐẦU 亠

ONリン, ヒン
KUN こめぐら
  • Vâng mệnh, bẩm mệnh.
  • Bẩm, kẻ dưới thưa việc gì với người trên xưng là bẩm. Tục viết là 禀.
  • Bẩm phú, tính trời phú cho.
  • Một âm là lẫm. Cấp lúa kho.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
BẨM,LẪM TÍNH,TÁNH thiên bẩm; bẩm sinh
THIÊN BẨM,LẪM tài năng thiên bẩm