Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奕DỊCH
Hán

DỊCH- Số nét: 09 - Bộ: ĐẦU 亠

ONエキ, ヤク
  • Dịch dịch 奕奕 to lớn (lù lù) cũng có nghĩa là lo. Tinh thần dịch dịch 精神奕奕 tinh thần sáng láng.
  • Dịch diệp 奕葉 nối đời.
  • Tục dùng như chữ dịch ?.