Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亮LƯỢNG
Hán

LƯỢNG- Số nét: 09 - Bộ: ĐẦU 亠

ONリョウ
KUN あきらか
  あき
  すけ
  まこと
  あきら
  よし
  きょう
  たすく
  ふさ
  • Sáng. Như lượng giám 亮鋻 sáng soi.
  • Thanh cao. Như cao phong lượng tiết 高風亮節 phẩm hạnh thanh cao.
  • Tên người, ông Gia Cát Lượng 諸葛亮 người đời hậu Hán.