Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 烹PHANH
Hán

PHANH- Số nét: 11 - Bộ: ĐẦU 亠

ONホウ
KUN烹る にる
  • Nấu.