Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 毘BÌ
Hán

BÌ- Số nét: 09 - Bộ: ĐIỀN 田

ONヒ, ビ
KUN毘ける たすける
  • Cũng như chữ "bì" ?.