Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 畦HUỀ
Hán

HUỀ- Số nét: 11 - Bộ: ĐIỀN 田

ONケイ
KUN あぜ
  うね
  • Thửa ruộng, năm mươi mẫu gọi là một huề. Một khu cũng gọi là một huề.
  • Luống rau.