Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甬DŨNG
Hán

DŨNG- Số nét: 07 - Bộ: DỤNG 用

ONヨウ
  • "Dũng đạo" 甬道 lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên gọi là "dũng đạo".
  • Tên đất.