Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 姜KHƯƠNG
Hán

KHƯƠNG- Số nét: 09 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONキョウ, ガ
KUN こう
  かん
  • Họ vua Khương. Vua Thần Nông ở bên sông Khương, nhân lấy tên sông làm họ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
SINH KHƯƠNG gừng