Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 羌KHƯƠNG
Hán

KHƯƠNG- Số nét: 08 - Bộ: DƯƠNG 羊

ONキョウ
KUN ああ
  えびす
  • Rợ Khương (ở phía tây).