Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 差SAI
Hán

SAI- Số nét: 10 - Bộ: DƯƠNG 羊

ON
KUN差す さす
  差し さし
  • Sai nhầm.
  • Một âm là "si". Thứ, không đều, như "đẳng si" 等差 lần bực, "sâm si" 參差 so le, v.v.
  • Lại một âm là "sai". Sai khiến. Ta quen đọc là chữ "sai" cả.
  • Lại một âm nữa là "sái". Chút khác, bệnh hơi bớt gọi là "tiểu sái" 小差. Tục thông dụng làm chữ "sái" ?.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
SAI BIỆT phân biệt đối xử;sự phân biệt
し当たり SAI ĐƯƠNG hiện tại
出人 SAI XUẤT NHÂN người gửi
し引く SAI DẪN Trừ; khấu trừ
上げる SAI THƯỢNG xơi
し引き SAI DẪN sự giảm trừ;sự lên xuống (thủy triều)
のある SAI chênh lệch
し出口 SAI XUẤT KHẨU Nhận xét vô lễ
SAI giương (ô); giơ (tay)
し出す SAI XUẤT đưa ra; vươn ra
し油 SAI DU dầu để tra (vào máy)
し出し先 SAI XUẤT TIÊN Địa chỉ
し水 SAI THỦY sự tưới nước
し出し人 SAI XUẤT NHÂN Người gửi
SAI NGẠCH khoản chênh lệch;số chênh lệch
し歯 SAI XỈ răng trồng
し入れ SAI NHẬP Sự lồng vào
SAI KHIỂN sự gửi đi; sự gửi
し止め SAI CHỈ Sự ngăn cấm; sự cấm; sự treo; sự đình chỉ
し伸べる SAI THÂN chìa (tay);vươn; kéo dài
異ある SAI DỊ cách biệt
し替え SAI THẾ Sự thay thế
し上げる SAI THƯỢNG kính biếu;tặng biếu;tặng; cho
SAI DỊ cách độ;khác nhau
し支える SAI CHI gây cản trở; gây chướng ngại; gây trở ngại; cản trở
SAI sự khác biệt; khoảng cách
支え SAI CHI Chướng ngại vật; sự trở ngại
し支え SAI CHI sự gây trở ngại; sự gây chướng ngại; sự cản trở
引勘定 SAI DẪN KHÁM ĐỊNH sự cân đối tài khoản
し掛け小屋 SAI QUẢI TIỂU ỐC mái che
引き支給額 SAI DẪN CHI CẤP NGẠCH tiền cấp phát còn lại
し掛かる SAI QUẢI tới gần; lại gần
別を受ける SAI BIỆT THỤ,THỌ bị phân biệt đối xử
し押さえる SAI ÁP tịch thâu;tịch thu
別する SAI BIỆT phân biệt
し戻す SAI LỆ trả về; hoàn trả
CHỈ SAI chỉ
し指 NHÂN SAI CHỈ ngón tay trỏ;ngón trỏ
CHỈ SAI trỏ
GIAO SAI ĐIỂM bùng binh;ngã tư; điểm giao nhau; giao điểm
対称性 GIAO SAI ĐỐI XƯNG,XỨNG TÍNH,TÁNH tính đối xứng qua tâm
する GIAO SAI giao;tương giao
する GIAO SAI giao nhau; cắt nhau
GIAO SAI sự giao nhau; sự cắt nhau; giao; giao nhau; cắt nhau
NGỘ SAI sai số; sự nhầm lẫn; giá trị sai lệch; sự sai lệch; sự sai sót; nhầm lẫn; sai lệch; sai sót
NIÊN SAI Sự biến đổi hàng năm
数列 ĐĂNG SAI SỐ LIỆT Cấp số số học
NHÃN SAI ánh mắt
VẬT SAI thước đo; thước
VẬT SAI thước đo; thước
TRIỀU,TRÀO SAI Phạm vi thủy triều
CÁCH SAI sự khác biệt; sự khác nhau; sự chênh lệch; khoảng cách
CÔNG SAI dung sai
THỜI SAI sự chênh lệch về thời gian
THIÊN SAI TRỊ độ lệch; giá trị lệch
NHẬT SAI ánh sáng mặt trời; ánh nắng; tia nắng
THIÊN SAI sự trệch; sự lệch
電位 ĐIỆN VỊ SAI KẾ đồng hồ đo độ chênh điện thế
電位 ĐIỆN VỊ SAI sự chênh lệch điện thế
抜きしならぬ BẠT SAI trạng thái dẻo dính; sự gay go; sự tiến thoái lưỡng nan
抜き BẠT SAI Sự thêm và bớt; sự chèn và xóa
年齢 NIÊN LINH SAI sự chênh lệch tuổi tác
女性別撤廃委員会 NỮ TÍNH,TÁNH SAI BIỆT TRIỆT PHẾ ỦY VIÊN HỘI Công ước về Loại bỏ Mọi hình thức Phân biệt đối với Phụ nữ
非常に異ある PHI THƯỜNG SAI DỊ khác xa
抜き足し足で BẠT TÚC SAI TÚC Đi một cách lén lút, không gây ra tiếng động
雲泥の VÂN NÊ SAI sự khác biệt rõ rệt; sự khác nhau như nước với lửa
賃金の NHẪM KIM SAI sự khác nhau về mức lương
標準偏 TIÊU CHUẨN THIÊN SAI Sự lệch chuẩn (sd)
商品の THƯƠNG PHẨM SAI ÁP sai áp hàng
身体障害者別法 THÂN THỂ CHƯƠNG HẠI GIẢ SAI BIỆT PHÁP Đạo luật phân biệt đối xử với người tàn tật