Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黨ĐẢNG
Hán

ĐẢNG- Số nét: 20 - Bộ: HẮC 黒

ONトウ
KUN なかま
  むら
  • Một khu có năm trăm nhà ở gọi là đảng.
  • Lũ, bè đảng, các người đồng chí họp lại làm một đoàn thể gọi là đảng.
  • A dua theo. Như Luận Ngữ 論語 nói quân tử bất đảng 君子不黨 (Thuật nhi 述而) người quân tử không a dua với ai.