Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黔KIỀM
Hán

KIỀM- Số nét: 16 - Bộ: HẮC 黒

ONケン, キン
KUN黔い くろい
  • Den. Nhà Tần 秦 gọi dân đen là kiềm thủ 黔首, cũng như chữ lê dân 黎民.
  • Tỉnh Quý Châu 貴州 gọi là tỉnh Kiềm 黔.
  • Họ Kiềm.