Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 黜TRUẤT
Hán

TRUẤT- Số nét: 17 - Bộ: HẮC 黒

ONチュツ
KUN黜ける しりぞける
  • Gạt đi, xua đi không dùng nữa. Vì thế quan bị giáng hay bị cách đều gọi là truất.
  • Bỏ.