Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匳LIÊM
Hán

LIÊM- Số nét: 15 - Bộ: HỆ 匚

ONレン
KUN くしげ
  はこ
  • Cái hộp gương. Cái hộp đựng các đồ phấn sáp. Phàm các cái hộp để đựng đồ đều gọi là "liêm". Như "ấn liêm" 印匳 hộp ấn, "thi liêm" 詩匳 hộp thơ, v.v. Bây giờ gọi các đồ của con gái về nhà chồng là "trang liêm" 粧匳. Tục viết là "liêm" 奩.