Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匱QUỸ
Hán

QUỸ- Số nét: 14 - Bộ: HỆ 匚

ON
KUN ひつ
  • Cái hòm rương.
  • Hết, như "quỹ phạp" 匱乏 thiếu thốn.