Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匝TẠP
Hán

TẠP- Số nét: 05 - Bộ: HỆ 匚

ONキョウ, ソウ
KUN匝る めぐる
  • Một vòng, quanh khắp một vòng gọi là "nhất tạp" 一匝 nguyên là chữ "tạp" ?.