Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 盧LÔ
Hán

LÔ- Số nét: 16 - Bộ: HỔ 虍

ON
  • Sắc đen, như "lô cung nhất, lô thỉ bách" 盧弓一,盧矢百 (Thư Kinh 書經) cung đen một cái, tên đen trăm mũi.
  • "Hô lô" 呼盧 đánh bạc.
  • Chó tốt.