Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 移DI
Hán

DI- Số nét: 11 - Bộ: HÒA 禾

ON
KUN移る うつる
  移す うつす
  • Dời đi.
  • Biến dời. Như di phong dịch tục 移風易俗 đồi dời phong tục.
  • Ông quan này đưa tờ cho ông quan cùng hàng khác gọi là di văn 移文.
  • Một âm là dị. Khen.
  • Lại một âm là sỉ. Rộng rãi.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
DI chuyển sang; chuyển;di chuyển;lây nhiễm
り返る DI PHẢN đổi đời
DI di;dọn đi;làm di chuyển; chuyển;nhiễm; lây; lây nhiễm
DI TRÚ di trú
送する DI TỐNG chuyển;gửi sang;tải
転する DI CHUYỂN dời;dọn
転する DI CHUYỂN di chuyển; chuyển giao
DI CHUYỂN di;sự di chuyển; sự chuyển giao
民族 DI DÂN TỘC dị tộc
DI DÂN dân di cư; sự di dân
植する DI THỰC cấy ghép; trồng
DI THỰC sự cấy ghép
動する DI ĐỘNG chuyển động;điều động;dời chỗ;lưu động;xê
動する DI ĐỘNG làm di chuyển; làm dịch chuyển
DI ĐỘNG sự di chuyển; sự di động
DI TRÚ,TRỤ sự di trú; di cư
CHUYỂN DI sự di chuyển; sự chuyển dịch
BIẾN DI sự biến đổi
飛び PHI DI bay chuyển
皮膚 BỈ PHU DI THỰC sự cấy ghép da
燃え NHIÊN DI bắt lửa
夜間 DẠ GIAN DI ĐỘNG dạ hành
所有権 SỞ HỮU QUYỀN DI CHUYỂN di chuyển quyền sở hữu
場所を TRƯỜNG SỞ DI bứng
アジア住労働者センター DI TRÚ,TRỤ LAO ĐỘNG GIẢ Trung tâm Di cư Châu Á
所有権の SỞ HỮU QUYỀN DI ĐỘNG di chuyển quyền sở hữu
新経済区開発民案 TÂN KINH TẾ KHU KHAI PHÁT DI DÂN ÁN Phương án di dân phát triển vùng kinh tế mới
アジア太平洋動体通信 THÁI BÌNH DƯƠNG DI ĐỘNG THỂ THÔNG TÍN Hệ thống di động viễn thông Châu Á Thái Bình Dương