Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 煬DƯƠNG,DƯỢNG
Hán

DƯƠNG,DƯỢNG- Số nét: 13 - Bộ: HỎA 火

ONヨウ
KUN煬る あぶる
  煬く やく
  • Nấu chảy.
  • Một âm là dượng. Che ánh lửa. Nói bóng là làm cho vua tối tăm.
  • Lửa cháy, lửa reo.