Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 煽PHIẾN
Hán

PHIẾN- Số nét: 14 - Bộ: HỎA 火

ONセン
KUN煽る あおる
  煽てる おだてる
  煽る おこる
  • Quạt lửa bùng lên, nói nghĩa bóng thì giúp người là ác gọi là cổ phiến 鼓煽, khuyên người làm ác gọi là phiến dụ 煽誘 hay phiến hoặc 煽惑, khuyên người làm loạn gọi là phiến loạn 煽亂.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
動する PHIẾN ĐỘNG xúi;xúi bẩy;xúi giục
PHIẾN làm lay động; khuấy động; kích động
り足 PHIẾN TÚC Quạt chân (trong khi bơi); chân vịt
り止め PHIẾN CHỈ hãm cửa; chốt cửa
てる PHIẾN tâng bốc; nịnh nọt; nịnh hót;xúi giục; kích động