Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 烽PHONG
Hán

PHONG- Số nét: 11 - Bộ: HỎA 火

ONホウ
KUN のろし
  とぶひ
  • Dốt lửa làm hiệu. Dời xưa đóng đồn, hễ thấy giặc đến thì đốt lửa làm hiệu gọi là phong.