Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 煢QUỲNH
Hán

QUỲNH- Số nét: 13 - Bộ: HỎA 火

ONケイ
KUN ひとりもの
  • Côi cút, trơ trọi có một mình không nương vào được gọi là quỳnh. Kinh Thi viết là ?.
  • Quỳnh quỳnh 煢煢 lo lắng.