Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 委ỦY
Hán

ỦY- Số nét: 08 - Bộ: HÒA 禾

ON
KUN委ねる ゆだねる
  まかせ
  • Ủy thác, giao phó cho việc gì gọi là ủy.
  • Chồng chất, văn thư bề bộn gọi là điền ủy 填委.
  • Ngọn. Như cùng nguyên cánh ủy 窮源竟委 cùng nguồn hết ngọn.
  • Thực là. Như ủy hệ 委係 thực hệ vì.
  • Vất bỏ.
  • Một âm là uy. Uy di 委蛇 ung dung tự đắc. Như uy di uy khúc tự đắc chi mạo 委蛇,委曲自得之貌 (Mao hanh 毛亨).
  • Gượng theo, uốn mình mà theo. Như uy khúc 委曲, uy khuất 委屈 đều là cái ý uyển chuyển thuận tòng cả.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
託する ỦY THÁC phó thác
託する ỦY THÁC ủy thác; nhờ thay mặt làm
ỦY THÁC sự ủy thác; sự nhờ làm; ủy thác
ỦY TẾ chi tiết; sự việc chi tiết; điều cụ thể
嘱する ỦY CHÚC dặn dò; ủy thác; ủy quyền
ỦY CHÚC sự dặn dò; sự ủy thác
員候補 ỦY VIÊN HẬU BỔ ủy viên dự khuyết
員会連合 ỦY VIÊN HỘI LIÊN HỢP liên hiệp các ủy ban
員会 ỦY VIÊN HỘI ban; ủy ban
ỦY VIÊN ủy viên; thành viên
任状 ỦY NHIỆM TRẠNG giấy ủy nhiệm
任する ỦY NHIỆM tin dùng
ỦY NHIỆM sự ủy nhiệm; ủy quyền; ủy thác
付約款 ỦY PHÓ ƯỚC KHOAN điều khoản từ bỏ
ねる ỦY giao phó; ủy thác
員会 THỊ ỦY VIÊN HỘI thành uỷ
員会員長 ĐẢNG ỦY VIÊN HỘI ỦY VIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG bí thư thành ủy
経済員会 KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế
仲裁員会 TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài
外交員長 NGOẠI GIAO ỦY VIÊN TRƯỜNG,TRƯỢNG trưởng ban ngoại giao; trưởng ban đối ngoại
農地員会 NÔNG ĐỊA ỦY VIÊN HỘI ủy ban đất nông nghiệp
特別員会 ĐẶC BIỆT ỦY VIÊN HỘI Ủy ban đặc biệt
執行員会 CHẤP HÀNH,HÀNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban chấp hành
交渉 GIAO THIỆP ỦY VIÊN ủy ban đàm phán
特別 ĐẶC BIỆT ỦY NHIỆM đặc nhiệm
懲罰員会 TRÙNG PHẠT ỦY VIÊN HỘI Ủy ban kỷ luật
中央員会 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương
特別 ĐẶC BIỆT ỦY Ủy ban đặc biệt
中央 TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN ủy viên trung ương
調停員会 ĐIỀU ĐINH ỦY VIÊN HỘI ủy ban phân xử
常務 THƯỜNG VỤ ỦY VIÊN ủy viên thường vụ
計画員会 KẾ HỌA ỦY VIÊN HỘI ủy ban kế hoạch
常任員理事会 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN LÝ SỰ HỘI ban thường vụ
検討員会 KIỂM THẢO ỦY VIÊN HỘI ủy ban khảo sát
常任員会 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ban thường vụ;ủy ban thường trực
最高 TỐI CAO ỦY VIÊN ủy viên tối cao
常任員会 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI ủy ban thường trực
常任 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN ủy viên thường trực
統一員会 THỐNG NHẤT ỦY VIÊN HỘI ban thống nhất
専門員会 CHUYÊN MÔN ỦY VIÊN HỘI ủy ban chuyên môn
倉庫託品担保貸 THƯƠNG KHỐ ỦY THÁC PHẨM ĐẢM BẢO THẢI cho vay cầm hàng lưu kho
専門 CHUYÊN MÔN ỦY VIÊN chuyên viên;ủy viên chuyên môn
保護員会 BẢO HỘ ỦY VIÊN HỘI ủy ban bảo vệ
船舶の THUYỀN BẠC ỦY PHÓ hội tàu
貿易仲裁員会 MẬU DỊ,DỊCH TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài ngoại thương
国際監視員会 QUỐC TẾ GIÁM THỊ ỦY VIÊN HỘI ủy ban giám sát quốc tế
平和保衛員会 BÌNH HÒA BẢO VỆ ỦY VIÊN HỘI ủy ban bảo vệ hòa bình
国際援助員会 QUỐC TẾ VIÊN,VIỆN TRỢ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Hợp tác Phát triển
中央執行員会 TRUNG ƯƠNG CHẤP HÀNH,HÀNG ỦY VIÊN HỘI ban chấp hành trung ương
常設仲裁員会 THƯỜNG THIẾT TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài thường trực
メコン川員会 XUYÊN ỦY VIÊN HỘI ủy ban sông mêkông
国会常任員会 QUỐC HỘI THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN HỘI Ủy ban thường vụ quốc hội
臨時仲裁員会 LÂM THỜI TRỌNG TÀI ỦY VIÊN HỘI hội đồng trọng tài bất thường
政府投資員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ ĐẦU TƯ ỦY VIÊN HỘI ủy ban đầu tư chính phủ
政府宗教員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ TÔN,TÔNG GIÁO ỦY VIÊN HỘI ban tôn giáo của chính phủ
経済諮問員会 KINH TẾ TY VẤN ỦY VIÊN HỘI Hội đồng Tư vấn Kinh tế
政府国境員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ QUỐC CẢNH ỦY VIÊN HỘI ban biên giới của chính phủ
党の中央員会 ĐẢNG TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban chấp hành trung ương đảng
経済社会員会 KINH TẾ XÃ HỘI ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế và Xã hội
政府人事員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ NHÂN SỰ ỦY VIÊN HỘI ban tổ chức cán bộ chính phủ
経済政策員会 KINH TẾ CHÍNH,CHÁNH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ủy ban Chính sách Kinh tế
民主党全国員会 DÂN CHỦ,TRÚ ĐẢNG TOÀN QUỐC ỦY VIÊN HỘI ủy ban Quốc gia Dân chủ
労働党中央員会 LAO ĐỘNG ĐẢNG TRUNG ƯƠNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban trung ương đảng lao động
政府の物価員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ VẬT GIÁ ỦY VIÊN HỘI ban vật giá của chính phủ
雇用機会均等員会 CỐ DỤNG CƠ,KY HỘI QUÂN ĐĂNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng
指定買い付け託書 CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯ đơn ủy thác đặt hàng cố định
国際貿易促進員会 QUỐC TẾ MẬU DỊ,DỊCH XÚC TIẾN,TẤN ỦY VIÊN HỘI ủy ban xúc tiến mậu dịch quốc tế
豪州証券投資員会 HÀO CHÂU CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc
豪州スポーツ員会 HÀO CHÂU ỦY VIÊN HỘI ủy ban Thể thao úc
国連欧州経済員会 QUỐC LIÊN ÂU CHÂU KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế Châu Âu của Liên hiệp quốc
アフリカ経済員会 KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế Châu Phi
総合経済援助員会 TỔNG HỢP KINH TẾ VIÊN,VIỆN TRỢ ỦY VIÊN HỘI hội đồng tương trợ kinh tế
女性差別撤廃員会 NỮ TÍNH,TÁNH SAI BIỆT TRIỆT PHẾ ỦY VIÊN HỘI Công ước về Loại bỏ Mọi hình thức Phân biệt đối với Phụ nữ
政府の情報管理員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ TÌNH BÁO QUẢN LÝ ỦY VIÊN HỘI ban cơ yếu của chính phủ
無指定買い付け託書 VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC THƯ đơn ủy thác đặt hàng tự do
豪消費者自由競争員会 HÀO TIÊU PHÍ GIẢ TỰ DO CẠNH TRANH ỦY VIÊN HỘI ủy ban về cạnh tranh và người tiêu dùng úc
汚職密輸防止指導員会 Ô CHỨC MẶT THÂU PHÒNG CHỈ CHỈ ĐAO ỦY VIÊN HỘI ban chỉ đạo chống tham nhũng và buôn lậu
中南米カリブ経済員会 TRUNG NAM MỄ KINH TẾ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế thuộc ủy ban Mỹ La tinh
国家人口家族計画員会 QUỐC GIA NHÂN KHẨU GIA TỘC KẾ HỌA ỦY VIÊN HỘI ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình
医学卒後研修認定員会 I,Y HỌC TỐT HẬU NGHIÊN TU NHẬN ĐỊNH ỦY VIÊN HỘI Hội đồng xác nhận tốt nghiệp giáo dục y khoa
アジア女子労働者員会 NỮ TỬ,TÝ LAO ĐỘNG GIẢ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Lao Động Phụ nữ Châu Á;ủy ban Phụ nữ Châu Á
少数民族及び山地員会 THIẾU,THIỂU SỐ DÂN TỘC CẬP SƠN ĐỊA ỦY VIÊN HỘI ủy ban dân tộc và miền núi
環境と貿易に関する員会 HOÀN CẢNH MẬU DỊ,DỊCH QUAN ỦY VIÊN HỘI ủy ban Thương mại và Môi trường
欧州電気技術標準化員会 ÂU CHÂU ĐIỆN KHÍ KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN HÓA ỦY VIÊN HỘI Ủy ban Châu Âu về Tiêu chuẩn kỹ thuật điện
ジャーナリスト保護員会 BẢO HỘ ỦY VIÊN HỘI ủy ban Bảo vệ Nhà báo
お母さん及び子供保護員会 MẪU CẬP TỬ,TÝ CUNG BẢO HỘ ỦY VIÊN HỘI ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em
仕入れ先無指定買い付け SĨ,SỸ NHẬP TIÊN VÔ,MÔ CHỈ ĐỊNH MÃI PHÓ ỦY THÁC đơn ủy thác đặt hàng tự do
放送と人権等権利に関する員会 PHÓNG TỐNG NHÂN QUYỀN ĐĂNG QUYỀN LỢI QUAN ỦY VIÊN HỘI Nhân quyền và Phát thanh; ủy ban các Quyền liên quan khác
国連アジア太平洋経済社会員会 QUỐC LIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG KINH TẾ XÃ HỘI ỦY VIÊN HỘI ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
アフリカ国内オリンピック員会連合 QUỐC NỘI ỦY VIÊN HỘI LIÊN HỢP liên hiệp các ủy ban Olympic quốc gia của Châu Phi
外国在留ベトナム人に関する員会 NGOẠI QUỐC TẠI LƯU NHÂN QUAN ỦY VIÊN HỘI ủy ban phụ trách các vấn đề về người Việt Nam định cư ở nước ngoài
情報処理と自由についての国家員会 TÌNH BÁO XỬ,XỨ LÝ TỰ DO QUỐC GIA ỦY VIÊN HỘI ủy ban Quốc gia về Tin học và tự do