Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 烟YÊN
Hán

YÊN- Số nét: 10 - Bộ: HỎA 火

ONエン
KUN烟る けむる
  けむり
  烟い けむい
  • Cũng như chữ yên 煙.