Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叭BÁ
Hán

BÁ- Số nét: 05 - Bộ: KHẨU 口

ONハツ
  • Lạt bá ?叭 cái loa.
  • Một giống chó ở phương bắc gọi là lạt bá ?叭.