Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 只CHỈ
Hán

CHỈ- Số nét: 05 - Bộ: KHẨU 口

ON
KUN ただ
  • Nhời trợ ngữ. Như lạc chỉ quân tử 樂只君子 vui vậy người quân tử.
  • Chỉ. Như chỉ thử nhất gia 只此一家 chỉ một nhà ấy.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
CHỈ QUẢN hoàn toàn; chân thành; nghiêm chỉnh
CHỈ chỉ; đơn thuần;miễn phí;thông thường; bình thường; tầm thường